        

2018-06-21  18:32

                      (1)                                                                                                                      (2)                                                        

       (  tulergi golo   wai fan)                                     nei xu meng gu     nei xu                                         

                                                                                (3)                            83                                                  

                                                                                       

                          (uksun i)                                                               (4)                              

                                                                                               (         (        )                           150                                                                   

                                  -                            (5)                       (6) 

                                                   

             17                                      

 

(1)                  (     )        15a

(2)         

(3)daicing gurun i uheri koolii bithe.221 debterlin. tulergi golo be dasara jurgan. hafan sindaha cing liidze, hafan jergi.

(4)daicing gurun i uheri kooli bithe. ujui debtelin. dzung rin fu yamun. 8 a-b.

(5)                  1691-1911,   1961    7 

(6)             ,1968    175-176.

   0
  
   
 
 

             

         