   3 

2017-04-26  10:49

3         

       

                

                            1219-1225   7            

   Syr)    Amu )                                                           Khwarazm shah)      

           Khorasan)           

         Achaemenid Empire)                                                                                                                                                                                                                  

    

                               

       Nishapur)174 7000    Herat)160         240        

                                            10        

          Kartids)                    160    240                                        

                                           

                                             

                                                                                                             

                                         

                                                               

                2                                 

                                                             

                                                                                                

                                          

   

                                   

                           简野英二)      

                                                       

                                                                       

         15                            (Osmanll İmparatorlugu) (Konstantinoupolis )       16    (Suleyman I the Magnificenturl)                (Istanbul )                            15          

15                             

                                                    

    

   0
  
   
 
   

             

         