      

2018-02-27  11:13

          

                                                                                                                            

                                               ①                                                                                  ②            Lob Katak                                                                                 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                    Midhanah                                                                                                                                                                                                                                                                                       ③  

       ④                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                            Arshad-ud-din                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ⑤                                                                           

   

① Mjtahid                                                                                                                                                                                                       

②            

③                                                    1873 1874                                                                                      Nikolai Mikhaylovich Przhevalsky              1876 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                         Urdon Padishah                                                                                                                                                                                                                                             

                  Katak                                  Kanak                                                       

④                oikul   

⑤                                           764        1362                                 

   0
    
   
 
   

             

         