      

2018-02-27  11:12

          

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                          ①                                 Aksu                  Mangalai Soyah                 Aftab Ru                         Kusan   Tarbugar            Sam    Gaz    Jakishman                    Jorjan     Sarigh-Uigur                                                      Kasan    Akhsikent                                                                       Kuk uchgu                   

                                                                                                                                                                                                                                                         

     ①                    

   0
    
   
 
   

             

         