  

2018-10-09  10:08

              

 (   Xorazm     xopezm     chorasmia )                                                     

                                                                                               1142                      (  )                                    1220-1221         1388                          1873      

     

     

1   1041-1042     

2      1096-1097      

    

3    1077-1097     

4    1097-1127      

5  1127-1256      

6  1156-1172      

7   1172-1193      

8    1273-1200      

9    1200-1220      

10     (                  ) 1220 -1231      

                                 

   (Khiva)  希瓦汗国(     )

                                                                    1920        1924                         

1  1512-1525      

2   1558-1602      

3   1603-1623    

4   1643-1665                 (                             )                                                                          

5      1688-1702      

6     1702-1704      

7    1704-1706      

8   (Musa khan ) 1706-1708      

9   (Yadgar khan ) 1708-1714      

10   (Arank khan) 1714-1715      

11   1715-1735      

12    1732-1741     

13   1741-1742      

14   1742-1747      

15   1747-1750      

16     1750-1753      

17     1753-1764      

18      1764-1791      

19      1791-1804      

20    1804-1806      

21      1806      

22     1806-1825      

23     1825-1842      

24     1842-1846      

25      1846-1855      

26    1855      

27   (Murad)  1855-1856      

28   1856      

29   1856-1864      

30     1864-1910      

31     1910-1918      

32    1918-1920      

   0
  
 
 
   

             

         